Praca w Watch Out

Privacy Statement

Inleiding

Uitzendbureau Watch Out hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Uitzendbureau Watch Out heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Uitzendbureau Watch Out behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met deze privacy statement geeft Uitzendbureau Watch Out u inzicht hoe Uitzendbureau Watch Out in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

Wie zijn wij?

Uitzendbureau Watch Out B.V., Watch Out Services B.V., Jula Services B.V. gevestigd te Poeldijk, 2685 SZ aan de Verburghlaan 24a.

Uitzendbureau Watch Out is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast. Uitzendbureau Watch Out schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren.

Uitzendbureau Watch Out blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Uitzendbureau Watch Out contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina's en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geolocatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

Cookies

Uitzendbureau Watch Out maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Zo zijn wij in staat te bekijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Zodoende kunnen wij onze website beter aanpassen op de gebruiksvoorkeuren van onze bezoekers. Cookies zijn kleine stukjes informatie die op uw computer worden opgeslagen. Bij een volgend bezoek aan onze website worden deze kleine stukjes informatie herkend wat uw bezoek eenvoudiger maakt. Uitzendbureau Watch Out maakt gebruik van Google Analytics waarbij gegevens anoniem verzameld worden.

Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 

 • Als u Uitzendbureau Watch Out toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen;
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Uitzendbureau Watch Out rust;
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Uitzendbureau Watch Out is opgedragen;
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Uitzendbureau Watch Out of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.
 • Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling & inzetbaarheid en werving & selectie. Uitzendbureau Watch Out gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 •  Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 •  U op de hoogte te brengen van interessante aanbiedingen van de diensten van Uitzendbureau Watch Out en van derden.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten.
 • U te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven en promotie-acties die voor u interessant kunnen zijn, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld (opt-in)
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training, opleiding en testen.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Uitzendbureau Watch Out kan als u werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Uitzendbureau Watch Out, de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent zelf verantwoordelijk dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up-to-date zijn.

Werkzoekende of kandidaat:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.
 • Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer

Indien u voor Uitzendbureau Watch Out of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Uitzendbureau Watch Out onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens;
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht;
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring;
 • Gegevens over trainingen en opleidingen en/of testen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof;
 • Nationaliteit, BSN & identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning;
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening;
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie;
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto);

Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.

Derden

Uitzendbureau Watch Out kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Uitzendbureau Watch Out, haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Uitzendbureau Watch Out diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij "Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?". Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Uitzendbureau Watch Out heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

Uw rechten

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten, kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens

U kunt ons op elk gewenst moment via [email protected] of 0174-248499 dan wel per brief op Verburghlaan 24a, 2685 SZ Poeldijk, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd. Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren. Mocht u beschikken over een eigen besloten web-omgeving of een portal, dan kunt u mogelijk ook zelf uw gegevens (gedeeltelijk) aanvullen, verbeteren of verwijderen. Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken

Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek indienen om tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via [email protected] of 0174-248499 dan wel per brief op Verburghlaan 24a, 2685 SZ Poeldijk, indienen. Wanneer wij verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen

U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren, in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm opvragen via [email protected] of 0174-248499. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derden.

Recht om vergeten te worden

Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen van verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment via [email protected] of 0174-248499 dan wel per brief op Verburghlaan 24a, 2685 SZ Poeldijk, verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten

Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt. Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

Beveiliging

Uitzendbureau Watch Out doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen geautoriseerde hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens Uitzendbureau Watch Out diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Uitzendbureau Watch Out met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Bewaartermijn

Uitzendbureau Watch Out bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Personeelsgegevens

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Sollicitatiebrieven/form, CV referenties, VOG, ID-bewijs

max. 4 weken zonder toest. / 1 jaar met toest. sollicitant

Na beëindiging sollicitatieprocedure

WBP

Correspondentie over promotie, demotie en ontslag

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Verslagen van functioneringsgesprekken

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Kopie van getuigschrift van werkgever zelf

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Verslaglegging Wet Poortwachter en correspondentie over ziekte UWV & bedrijfarts

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Afspraken OR lidmaatschap

max. 2 jaar

einde dienstverband

WBP

Loonbelastingverklaring

5 jaar

na einde kalenderjaar waarin dienstverband is beëindigd

art. 12.1 uitvoeringsregeling LB

Kopieën van id-bewijzen

5 jaar

na einde kalenderjaar waarin dienstverband is beëindigd

art. 7.5 uitvoeringsregeling LB

Id-bewijzen van derden ingeleende werknemers met terwerkstellingsverg.

5 jaar

na einde kalenderjaar waarin arbeid door ingeleende werknemer is beëindigd

art. 15 lid 4 Wet Arbeid Vreemdelingen

Arbeidsovereenkomst en wijzigingen

2 jaar

einde dienstverband

WBP

Loonbeslagen

tot opheffing loonbeslag

 

WBP

Salarisadministratie

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

NAW gegevens

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

BSN

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Aanvullende arbeids- en salaris afspraken

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Datum van indiensttreding

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Verlof- en ziektestaten

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Pensioenverplichtingen

7 jaar

Einde dienstverband

art. 52 AWR en Handboek LH

Fiscale documenten

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Grootboek, deb. adm, cred. adm. in-en verk adm. voorraad adm. en loonadministratie

min. 7 jaar

Vanaf datum opstellen

art. 52 AWR

Facturen ivm omzetbelasting

min. 7 jaar

Na opstellen cq ontvangst

art. 31 Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting

art. 52 AWR en Handboek LH

 Overige documenten

Document/gegevens

Bewaartermijn

Ingangsdatum bewaartermijn

Vastgelegd in

Jaarrekening, accountantsverklaring

min. 7 jaar

Vanaf datum opstellen

art. 2:394 BW

Winst- en verliesrekening

min. 7 jaar

Vanaf datum opstellen

art. 2:10 BW en 3:15I BW

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Uitzendbureau Watch Out, dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen op Verburghlaan 24a, 2685 SZ Poeldijk of [email protected]. U kunt onze klachtenafdeling ook telefonisch bereiken via telefoonnummer 0174-248499.

Indien u het niet eens bent met het gebruik door Uitzendbureau Watch Out van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

Wijzigingen

Uitzendbureau Watch Out behoudt zich het recht om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Uitzendbureau Watch Out en een betrokkene.

Overige bepalingen

Op de bepalingen uit deze privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.